22.9 C
Yogyakarta
24 Juli 2021
BENTARA HIKMAH
PENDIDIKAN

Sejarah Sastra Jawa

A. Tumangkaring Sastra Piwulang.

Sastra piwulang karumpaka dening sarjana winasis kinarya kaca benggala ingkang prayogi. Kabudayan Jawi sampun lumampah kanthi basuki lestari. Kathah peninggalan sejarah ingkang asung wewarah. Ing pangajab bebrayan Jawi tambah ayem tentrem. Wiwit saking kutha ing ngakutha, dhusun ing ngadhusun, gunung ing ngagunung, sami gadhah gegayuhan luhur.

Desa mawa cara, negara mawa tata. Paugeran kala wau dipun rungkebi saestu dening tiyang Jawi. Wulangan, wejangan, wedharan, kababar saking tiyang sepuh kanthi nak tumanak, run tumurun. Sedaya warga kagungan pangajab gesang ingkang panjang punjung pasir wukir, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja.

Karaton Kahuripan, Jenggala, Daha, Kediri, Singasari, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, Paku Alaman sayektos arum kuncara. Kasusastran, kesenian tata praja, panembah jati, saestu ngemu suraos budaya adi luhung. Liripun magepokan kaliyan udhu panemu ngantos dumugi telenging kalbu.

Wondene kagunan edi peni magepokan kaliyan suwasana kaendahan, karawitan, pedhalangan, beksan, kethoprak, wayang wong sumebar ngrembaka ngrenggani tanah Jawa. Amila nami jamak limrah, menawi kabudayan Jawi kasusra ing saindhenging jagad raya. Sastra piwulang dados gegebengan.

Kitab Adiparwa karumpaka dening Prabu Darmawangsa Teguh nalika ngasta ing negari medhang. Rikala tahun 1112 Kanjeng Sinuwun Prabu Airlangga paring dhawuh dhumateng Empu Kanwa.

Raja Kahuripan menika ngersakaken rumpakan kakawin Arjuna Wiwaha. Wosing gati yasan Empu Kanwa mratelakaken labuh labet pahlawan agung. Nami Raden Arjuna ingkang ngrampungi damel mbengkas dur angkara murka. Prabu Niwata Kawaca lebur saking lumahing bumi. Cariyos Arjuna Wiwaha kawentar dados lampahan Begawan Ciptowening utawi Mintaraga.

Jaman Majapahit Empu Tantular ngrumpaka kitab Sutasoma. Dene Empu Prapanca ngrumpaka kitab Negarakertagama. Lajeng sami tepang sesanti Bhinneka Tunggal Ika.

Kawruh sangkan paran dipun wejang dening Wali Sanga. Suluk Sunan Bonang medharaken piwucal luhur Wali Sanga. Rinumpaka tahun 1482 jaman Kasultanan Demak Bintara. Kanjeng Sunan Kalijaga yasa Kidung Rumeksa ing Wengi.

Dhandhanggula.
Ana kidung rumeksa ing wengi
teguh ayu luputa ing lara
luputa bilahi kabeh
jim setan datan purun
paneluhan tan ana wani
miwah panggawe ala
gunaning wong luput
geni atemahan tirta
maling adoh tan ana ngarah mring mami
guna duduk pan sirna

Kasusastran ugi magepokan kaliyan satataning panembah. Menggahing bebrayan Jawi serat kekidungan, warisan Sunan Kalijaga saged kinarya tulak balak. Suker sakit tartamtu sumingkir. Tiang Jawi pitados saestu.

Angger anggering negari kamot ing tata susastra. Pangeran Karanggayam paring wejangan arupi Serat Nitisruti. Kagem para nayakaning praja pangembating negari, wulangan kaprajan cocok sanget. Kitab Nitisruti karumpa tahun 1553 nalika Sultan Hadiwijaya jumeneng nata ing negeri Pajang.

Narendra Mataram bangkit babagan kasusastran. Kanjeng Sultan Agung medhar kawruh kebatosan lumantar serat Sastra Gendhing. Babaran satataning panembah jati, sambang sambung srawung tulung tinulung dados gegebenganing tugas Jawi. Kanjeng Sultan Agung ngasta pusaraning adil tahun 1613 – 1645.

Garwa nata ugi sengkut olah kridhaning kasusastran. Prameswari nata Mataram Kartasura Sinuwun Paku Buwana I, Kanjeng Ratu  Mas Balitar, ngrumpaka serat Ambiya.

Kanjeng Ratu Mas Balitar winastan mustikaning putri, tetungguling widodari. Dhasar sulistya ing warna, karengga ing busana, wasis ing samukawis. Katelah Ratu pepundhening tanah Jawi. Hambok bilih lekas ingkang luhur kala wau saged kinarya patuladan. Sri Ratu Mas Balitar tahun 1708 yasa Serat kasusastran ingkang sae sanget.

B. Rum Kuncaraning Bangsa.

Sastra piwulang ingkang karipta dening para pujangga rumesep telenging sanubari. Babaring kasusastran Jawi sangsaya kalokengrat. Karaton Surakarta Hadiningrat kagungan pujangga misuwur. Yasadipura nyerat lampahan Dewaruci.

Pujangga misuwur sampun paring patuladhan. Raden Ngabehi Ranggawarsita ngrumpaka serat Pustaka Raja Purwa tahun 1843. Isinipun jangkep genep.

Serat Pustaka Raja Purwa dados wacan wigatos ingkang mratelakaken sejarah kabudayan Jawi. Kapustakan kala wau minangka landhesan ombaking kabudayan Jawi ing jaman kawuri.

Narendra sudibya ulah edining kasusatran. Sinuwun Paku Buwana III tahun 1749 yasa Serat Wiwaha Jarwa. Sinuwun Paku Buwana IV tahun 1780 yasa Serat Wulangreh, Sinuwun Paku Buwana V tahun 1820 yasa Serat Centhini. Sastra piwulang kala wau mimbuhi teranging agesang.

Pura Mangkunegaran ngudi kawruh pangawikan lumantar kasusastran. Sri Mangkunegara IV tahun 1852 yasa serat Wedhatama, Babad Wonogiri, Tripama ingkang mbabar ngelmu kasampurnan. Kagem para sedherek dhalang kaparingan kempalan lakon wayang dening Sri Mangkunegara VII tahun 1915. Kagunan adi luhung ngrembaka, seni Edi peni tumangkar.

Wulangan kasusatran langkung saged tumanja. Sinuwun Paku Buwana IX ngripta serat Warni Warni tahun 1867. Kapitayan, kamanungsan, kasusilan dibabar kanthi gamblang trewaca. Jaman kencana rukmi kaasta dening Sinuwun Paku Buwana X tahun 1893 ingkang ngripta Serat Panitibaya. Panjenenganipun sang nata kawentar sinebat narendra gung binathara, ambeg adil paramarta, ber budi bawa laksana, memayu hayuning bawana. Patut sinudarsana dening para mudha.

Pasinaon Sejarah Sastra Jawi kanthi sesanti:
rum kuncaraning bangsa dumunung hing luhuring budaya.

Wosing kasusastran ngemot wedharan, kinarya mbangun santosaning jiwa. Mangasah mingising budi, memasuh malaning bumi. Jagad raya lajeng langkung tumata.

Related posts

BENTARA HIKMAH
MEDIA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA