31.4 C
Yogyakarta
22 September 2021
BENTARA HIKMAH
COVID-19

Tetep Greged Sinau, Greged Makarya lan Greged Ngibadah ing Satengahe Pageblug Covid-19

Panyebarane pageblug covid-19 utawa lumrah diarani virus corona kang ora mendha nanging tansaya ndadra banget dadi ancaman kang medeni umrape warga masarakat ing Indonesia. Geneya mangkono? Ya jalaran ekspansine virus kang bisa sumebar kanthi cepet saka laladan manca lumebu ing negara-negara liya kalebu negara Indonesia. Kahanan kang gawe tintrim iku nuwuhake rasa was sumelang, rasa ora enak, ora kepenak lan ora mokal menawa nganti gawe mirising saben pawongan jalaran kalamun virus iku tumama ing awak yekti mbilaheni lupute lara ya tumekaning pati. Sapa wae ora lanang ora wadon, gedhe cilik, enom tuwa mesthi wedi ngadhepi kanyatan anane covid-19 kang nggegirisi iki.

Baca juga: Memahami Metafisika Lintang Kemukus

Kanggo ngawekani aja nganti warga masarakat Indonesia kang cacahe atusan yuta jiwa, mula trep banget menawa pemerintah banjur gawe keputusan lumantar Surat Edaran kang wose awujud kawicaksanan kanggo medhot panyebaraning covid-19 kanthi sinau saka ngomah, makarya saka ngomah lan nindakake ibadah ana ngomah. Kabeh mau mujudake kupiya kanggo medhot panyebaran lan tumangkare covid-19. Saliyane kawicaksanan kasebut pamarentah ora kendhat anggone aweh pangajak marang kawula supaya tetep ana sajrone ngomah, tansah njaga karesikan, tansah nganggo masker menawa sesrawungan, njaga jarak lan ora dikeparengake kumpul-kumpul.

Tebane pandhemi utawa pageblug kang disebabake dening covid-19 pranyata gawe lempohe panguripan warga masarakat, jalaran kanthi anane kawicaksanan kang matesi obahe manungsa mesthi wae ngendhegake pemetune warga lan nuwuhake rasa jeleh, memeng uga wegah jalaran mung kinurung ana ngomah, rasane kaya kinunjara. Kanthi anane daya pangaribawa saka kahanan iki mula wigati banget menawa awake dhewe bisa tansah bisa aweh panjurung lan panyengkuyung marang sapa wae kanthi cara kang becik lan bener, pener. Lire, senajan awake dhewe ora dikeparengake patemon ing pawiyatan, ing kantor ing papan pangibadahan lan papan papan umum, nanging panyengkuyung lan panjurung bisa diwedharake lumantar media sosial utawa kanthi online. Mula sabisa-bisa awake dhewe kudu bisa nangkarake rasa greged lan pengarep-arep kang becik aja malah gawe miris kepara nambahi swasana dadi tansaya ruwet kanthi nyebarake pawarta kang ora bener.

Baca juga: Pemahaman Kosmologis Atas Pageblug Wabah Corona

Rasa was sumelang, rasa wegah, rasa jeleh, rasa kinunjara kanthi anane pageblug iki kudu dialami dening sapa wae, saengga yen ora dicegah bisa mbebayani tumrap panguripane manungsa. Kanggo ngadhepi kahanan kasebut wigati banget menawa ana kupiya kanggo nuwuhake gregede manungsa. Greged utawa istilahe ing manca diarani motivasi mujudake rangsangan utawa panyurung utawa daya kanggo nangekake kekarepan saengga manungsa gelem nindakake samubarang pakaryan. Panyurung iki sejatine bisa tinemu saka dhiri pribadi uga lumantar wong liya upamane wongtuwa, kanca, para guru, pengalaman kang wis tau kelakon uga saka wong kang banget digandrungi, dene reged kang duwe pangaribawa paling kuwat sejatine tinemu saka dhiri pribadine dhewe. Greged kang jumedhul bisa ndayani marang tumindake manungsa, mula prayogane awake dhewe tetep kudu bisa nuwuhake greged kanggo tumindak utama.

Ngadhepi kahanan iki wigati banget menawa awake dhewe tansah ling kineling, mong kinemong, sung panjurung lan donga dinonga senajan mung saka kadohan. Aweh panjurung kanggo tumindak kang kebak pangati-ati aja nganti gawe rugi, aweh panjurung kanggo tetep sinau kanthi taberi, panjurung kanggo tetep makarya kanthi nyata, panjurung kanggo tetep ngibadah lan manembah senajan kudu ana ngomah. Kanthi nuhoni dhawuhe pamarentah mula ingarah pageblug iki bisa enggal kabrastha lan kahanan bali kaya wingi uni. Kahanan kang tentrem lan nyenengake kanggo sapa wae.

Related posts

BENTARA HIKMAH
MEDIA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA