23.7 C
Yogyakarta
11 September 2021
BENTARA HIKMAH
KABAR

Titikan Mligi Panguwaos Sejati

Syeikh Abdul Qadim Zallum ing kitab Al Afkar as Siyasiyyah paring katerangan menggah titikan mligi panguwaos sejati. Sepisan, nggadhahi kapribaden ingkang kiyat. Rasulullah Saw paring pangandikan bilih panguwaos kedah tiyang ingkang kiyat, boten ringkih. Tiyang ingkang ringkih boten pantes dados panguwaos. Abu Dzar menehi katrangan bilih piyambakipun matur dhateng Rasulullah SAW: “He Rasulullah, ya gene Panjenengan mboten ngangkat kula (dados panguwaos)?” Lajeng Rasulullah SAW ngepuk-epuk pundhakku lajeng ngendika: “He Abu Dzar, kowe kalebu wong sing ringkih, lan sejatine panguwaos iku amanah lan ing dinten kiyamat badhe damel ina lan gawe getun kejaba tumrap wong sing amanah lan tanggungjawab” [Tarjamah, HR. Muslim]. Kiyat lan ringkih ingkang dipun kersakaken ing hadits kasebut kiyat bab kapribadhen, yaiku kapribadhen ingkang adhedhasar Islam.

Kaping kalih, takwa. Tiyang ingkang dados panguwaos kedah nggadhahi sipat takwa tumrap pribadi menapa dene sesambetan kalihan tanggel jawab ngrengkuh bebrayan ageng. Dipunriwayataken dening Sulaiman bin Buraidah saking ramanipun, bilih piyambakipun ngendikakaken:“Rasulullah SAW menawi ngangkat sawijining panguwaos pasukan, pramila piyambakipun paring wasiyat takwa dhateng panguwaos kasebut lan kedah tumindak sae dhateng tiyang Muslimin ingkang sareng piyambakipun. “[Tarjamah, HR. Muslim]. Panguwaos ingkang takwa badhe tansah emut bilih Allah SWT tansah mirsani panguwaos kasebut. Panguwaos ugi tansah ajrih asih dhateng Allah SWT. Temahan piyambakipun badhe nebihi bab-bab aniaya dhateng rakyat.

Kaping tiga, asih tresna. Bab mekaten dipun wujudaken kanthi asih lan boten damel rekaos rakyatipun. Dipunriwayataken, bilih garwanipun Rasulullah SAW, inggih Aisyah ra nate ngendika: Kula nate mireng Rasulullah SAW paring sabda:“Ya Allah, sinten kemawon ingkang pikantuk amanah mimpin urusan pamarentahan umatku lan damel angel tumrap rakyat, pramila damel angel gesangipun. Lan sinten kemawon ingkang dados panguwaos ingkang asih tresna, pramila damel entheng lan paringana katresnan ingkang linuwih.“ [Tarjamah, HR. Muslim].

Kaping sekawan, jujur lan kebak ing pangerten. Dipunriwayataken saking Ma’qil bin Yasar bilih Rasulullah SAW paring sabda: “Sapa wae sing mimpin kaum Muslimin banjur dheweke sembrana lan ora menehi pangertosan dhateng rakyat, pramila dheweke ora bakal ngambu arume surga.” [Tarjamah, HR. Imam Muslim]. Kaping gangsal, damel prentah kanthi syariah. Dipun riwayataken bilih nalika Muadz bin Jabal dipun utus dados Wali/Gubernur ing Yaman, Rasulullah SAW paring pitakenan. Nabi mundhut pirsa dhateng piyambakipun:“Nganggo apa kowe mutuske saben perkara?” Muadz njawab: “Kanthi Kitabullah” Rasul mundhut pirsa malih: “Nganggo apa maneh menawa kowe ora nemokake ing Al Quran?” Muadz njawab: “Kanthi Sunnah Rasululllah” Rasul mundhut pirsa malih: “Nganggo apa maneh menawa kowe ora nemokake ing al-Quran apa dene ing as-Sunnah?” Muadz njawab: “Kula badhe ijtihad piyambak” Lajeng Rasulullah Saw paring pangandikan: “Sedaya puji pangalembana dhateng Allah ingkang sampun paring pituduh dhateng utusan Rasulullah marang margi ingkang dipun remeni dening Allah lan Rasulipun.” [Tarjamah, HR. Ahmad, Abu Dawud, lan Baihaqi]. Kanthi titikan ingkang mekaten, panguwaos badhe mbeta rakyatipun dhateng ridlanipun Allah SWT.

Related posts

BENTARA HIKMAH
MEDIA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA